Župska crkva u Rovišću 1827. - 1974.

Na temelju postojećih povijesnih dokumenata nije lako ustanoviti kada je i kako građena sadašnja crkva u Rovišću. Rekli smo, prema pripovijedanju iz g. 1820. i 1842, crkva je građena g. 1790. Međutim, bilješka iz g. 1878. tvrdi da tadašnja, odnosno sadašnja, roviška crkva odgovara onoj kapeli koja je ovdje pos­tojala prije g. 1789. Tradicija stara 50 i 100 godina može biti podjednako nesigurna.

Sigurno je da je župska crkva u Rovišću obnavljana izvana i iznutra g. 1828 - 1829. Tom je prigodom sagrađen toranj, visok 17 hvati, a širok 2 i po hvata, kako smo gore spomenuli. Do g. 1828. zvona su visjela na četiri stupa, a onda su stavljena u toranj. U to su vrijeme crkva i toranj pokriveni šindrom.

Orgulje s 8 registara kupljene su u Zagrebu g. 1832. za župnika Semeraya darovima naroda. Stajale su 350 forinti.

Prema opisu crkve iz g. 1876, crkva je duga 14, a široka 4 hvata (ne slaže se s ranijim podacima). Okolo crkve nalaze se još tada duboki opkopi sa sjevera, istoka i juga. Jedino je sa zapadne strane opkop zasut radi lakšega ulaženja u crkvu. Ti su opkopi ostaci nekadašnje roviške tvrđe, podignute radi obrane od Turaka. Godine 1934. pozvao je župnik župljane da se ti opkopi kao leglo komaraca zatrpaju što je poslije nekoga vremena i učinjeno 1919.

Godine 1880. stradala je roviška crkva od potresa, te su manji popravci odmah izvršeni, a veći popravci slijedeće godine 1881.

Do g. 1882. ima župska crkva dva stara zvona: jedno je teško 2 centa, a drugo l cent. Godine 1882. kupljeno je kod Matije Majera u Zagrebu novo zvono »Sveti Ilija«, teško 7 centi i 14 libra, za svotu od 641 for. 20 krajcara, a sama doprema stajala je 13 for. Druge godine 1883. darovao je zagrebački kanonik Franjo Husar crkvi zvono, teško 4 centa 20 libra stare vage (235 kg i 225 grama nove vage) troškom od 334 for.

G. 1876. nalaze se u crkvi dva pokrajna oltara: nadesno Sv. Roka i nalijevo Sv. Jelene Križarice. Taj oltar dobiva u to doba novu sliku i ime - Sv. Antuna Padovanskoga.

Godine 1890. postavljen je križni put u župskoj crkvi.

G. 1896. stavljen je novi pod - tarac u crkvi za 700 for.

G. 1897. obavljeni su manji popravci u crkvi za 212 for; uklonjena je stara propovjedaonica, a 1900. izgradio je novu propovjedaonicu Ivan Budicki, stolar iz Zagreba, za 1000 Kruna.

G. 1900. kupljenje novi baldakin i 3 nove zastave, a 1901. novi pluvial i misal.

Novi, sadašnji oltari nabavljeni su za crkvu g. 1902. Izradio ih je od drva zagrebački stolar Ivan Bubici za svotu od 2800 Kruna. Istom je zgodom kupljena i nova ispovjedaonica za 200 Kruna. Tvornici Samassa u Ljubljani plaćeno je 480 Kruna za novi luster, a 272 Krune za 8 svijećnjaka. Iste godine 1902. Drussanv, slikar iz Zagreba, oslikao je crkvu za 1000 Kruna.G. 1902. Braća Rieger iz Jagerndorfa izgradili su nove orgulje s 15 registara za 5400 Kruna. Iste godine C. Ludwig Tiircke iz Grottau-a u Češkoj oslikao je 6 prozora za 2235 Kruna.

Kako je crkva za Prvoga svjetskog rata ostala bez zvona, postavljena su 1920. u toranj dva nova zvona: E 104,5 kg »Sv. Florijan« i CIS 213 kg »B. D. Marija«.

G. 1924. obavljen je popravak crkve, župničke kuće i nadarbinskih gospodarskih zgrada za 137.262 Dinara pod nad­zorom Upravnog odbora Bjelovarsko-Križevačke županije.

G. 1925. crkva je pokrivena pokrivačem eternitom za svotu od 45. 188 Dinara.

G. 1926. pokriven je toranj za 12.250 Din. i obavljeni drugi popravci na crkvi za 21.400 Din. Radove su nadzirali: Građevin­ski odbor župe Rovišće i Građevna sekcija Koprivnica, a radove izvodio Josip Turić iz Rovišća.

G. 1929. Petar Petre iz Velike Pisanice ponovno je ožbukao i bojadisao crkvu iznutra za 28.000 Din., a oltare i propo­vjedaonicu bojadisao za 7000 Din. Crkveni građevni odbor sku­pio je novac i nadzirao rad.

G. 1930, 30. svibnja, na dan dijeljenja sv. Potvrde obavljena je posveta crkve.

G. 1932. Bratovština Srca Isusova dobila je zastavu. Iste godine 1932. graditelji orgulja Lindauer i Majdak iz Vrapca popravili su orgulje za 7200 Din.

G. 1937. nabavljen je »Božji grob«, izrađen u Koprivnici.

Za ratnih i prvih poratnih godina mnogo je toga oštećeno i uništeno, a malo se što moglo popravljati i nabavljati.

G. 1959. postavljena je betonska ograda okolo crkve.

G. 1960. crkva je zbog nevremena (bure) stradala, pa su obavljeni nužni popravci.

G. 1962. u orgulje je postavljen električni pogon.

G. 1964. crkva je popravljena izvana. Zidarski, limarski i dr. poslovi stajali su 1,262.700 Din. Iste godine zasađeno je 50 jela okolo crkve i u župničkom dvorištu radi poljepšanja središnjega dijela naselja Rovišća.

G. 1967. nabavljen je kip „Gospe siromaha“ iz Banneuxa (Belgija), a kip je blagoslovio pučki misionar Ivan Horvat, samoborski župnik.

G. 1971. u crkvi je postavljen oltar okrenut prema narodu.

G. 1972. obrtnik iz Virja postavio je u crkvi razglas za 5000 N.Din.

G. 1973. gđa. Kata Tadić iz Šćita, Rama, izradila u kućnoj radinosti misno ruho s motivima iz hrvatske ornamentike.

Izvor:

"Povijest Rovišća - Rovišće na razmeđu stoljeća"

Dr. Josip Buturac